Vattennivån alltid i sikte

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på reddit
Dela på pinterest

I händelse av kraftigt regn eller kanalstörningar kan avloppsvattnet i det kommunala Stockholms dräneringssystemet stiga till backvattennivån – vanligtvis toppen av vägen. Så att de nedre våningarna i en byggnad inte översvämmas med företagets egen dräneringsteknologi måste detta vara flödessäkert.
• Skydd mot återflöde från dräneringspunkter under bakflödesnivån är ett måste.
• Återflödesstopp är endast tillåtna som skyddsanordningar i undantagsfall. Annars måste en automatisk lyftanläggning för avloppsvatten installeras.
• Regn, dränering eller ytvatten som samlas utanför en byggnad får inte tillföras ett lyftsystem i byggnaden.
De demografiska förändringarna är tydliga: samhället åldras och fler och fler bor ensamma. Antalet hushåll för en och två personer växer – och med det ökar utrymmet för lägenheter stadigt. Källare omvandlas också till lägenheter. När det gäller avloppsvatten från källaren så ska även ett återflödesskydd för dräneringspunkter finnas under bakflödesnivån.
Planeraren måste alltid hålla ett öga på bakåtflödesnivån: platsen för de objekt som ska kastas på bakflödesnivån är avgörande och inte platsen för avloppet. Motvattensskydd krävs även om kanalen är lägre än dräneringsobjekten.
Bestämmelserna är baserade på insikten att avloppsnätet i en stad eller en kommun inte är utformat av ekonomiska skäl, något kraftigt regn (faller 18 l / kvadratmeter inom 60 min, detta när meteorologen talar om kraftigt regn). Avloppssystemets rör måste annars vara mycket stora och orimligt dyra. Därför måste en kortvarig överbelastning av dräneringsnätet och därmed en orderstock i fastighetens dräneringssystem accepteras – denna säkerhetsklausul används av alla kommunala verktyg i deras dräneringsbestämmelser. Byggnadsägaren har praktiskt taget ingen chans att använda operatören av den offentliga kanalen. Försäkringsskydd är generellt inte tillgängligt. Det kan också hända att en orderstock uppstår på grund av främmande föremål, rörbrott eller misslyckande i en pumpstation även utan nederbörd.
Det finns två grundläggande alternativ för backflödesskydd: Installation av en återflödesfälla eller ett lyftsystem eller ett pumpsystem i axeln.

I undantagsfall, återflödesfälla
Användningsområdet för återflödesfällor, den enklaste åtgärden, är starkt begränsad. Bestämmelserna är tydliga: Återflödesstopp är endast tillåtna i undantagsfall:
• Om det finns en naturlig gradient och endast för underordnad användning, kan smutsigt vatten från toalett- eller urinalsystem (avloppsvatten som innehåller avföring) tömmas av via ett återflödesstopp. Detta gäller också endast om användargruppen för systemen är liten och det finns en toalett över återflödesnivån.
• Smutsigt vatten utan delar från toalettanläggningar eller urinaler (avloppsvattsfritt från avföring) kan tappas bort via en återflödesfälla om man kan undvika återflödespunkter.
Skyddsanordningar i dräneringssystem måste servas var sjätte månad. För att göra detta måste locket tas bort, komponenterna rengöras och defekta komponenter bytas ut. Ett bakvatten måste simuleras för att kontrollera motströmningsventilens täthet. Dessutom bör klaffarnas funktion kontrolleras när vattnet skjuter tillbaka.
Byggnader byggs för användning under många decennier, men användningen av rum kan förändras avsevärt under denna tid. Standarden för planerare att samordna med klienten bör därför inte bara vara användningen som ska planeras utan också platsen för alla rum och deras senare användning.

Lyftsystem är den säkraste lösningen
Med undantag kanske de måste genom ett backflödesskydd tillhandahålla en automatisk lyftanläggning för avloppsvatten . Ett antal föreskrifter måste följas för deras utformning, både vad gäller pumptekniken och med avseende på installationen.
Pumpens fria passage måste till exempel vara minst 50 mm. Tryckledningen måste slingas över den lokala bakflödesnivån och en kontrollerad backventil måste alltid installeras i tryckledningen. Om avloppsvatten inte får avbrytas (hyreshus, affärsbyggnader etc.) måste ett dubbelsystem med en automatisk aktiverad reservpump tillhandahållas.
Vad som ibland inte beaktas: regn, dränering eller ytvatten som samlas utanför en byggnad under bakflödesnivån måste också bortskaffas (för områden över 6 kvadratmeter) med en pumpstation utanför byggnaden – regnvatten är därför inte tillåtet att införas i ett lyftsystem inuti byggnaden. För om källaren översvämmas som ett resultat av ett överbelastat hissystem som inte fungerar på grund av strömavbrott, bör försäkringsbolaget ställa kritiska frågor och eventuellt vägra förmåner.